Allmänna villkor för cykelgarage och cykelboxar vid Trollhättans resecentrum.

Dessa villkor gäller för avtal mellan privatperson, nedan kallad användaren, och Trollhättans Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen, nedan kallad Trollhättans Stad, i samband med nyttjande av tjänsten cykelgarage och cykelboxar vid Trollhättans resecentrum.

 1. Trollhättans Stad förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor för tjänsten och de rutiner som används för tjänstens administrering.

 2. Trollhättans Stad upplåter plats i cykelgarage mot abonnemang som tecknas per 3 månader eller ett år. Abonnemang på egen plats i cykelbox på pendelparkeringen kan bara tecknas per 3 månader.

 3. Vid start av abonnemang och vid uthämtning av nyckel eller passerkort/tagg krävs det att användaren legitimerar sig. Personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

 4. Användaren får vid tecknande av abonnemang antingen tillgång till en nyckel till egen cykelbox eller en passerbricka till cykelgaraget. Nyckel och bricka får bara användas av den som undertecknat avtalet. Användaren är ansvarig för att nyckel eller passerbricka inte används av någon annan och att den återlämnas till Trollhättans Stad vid abonnemangstidens slut eller vid uppsägning av tjänsten, senast efter 1 vecka. Om återlämning inte sker i tid kan Trollhättans Stad debitera användaren för ytterligare tid tills abonnemanget avslutats och nyckel eller passerbricka återlämnats.

 5. Abonnemanget betalas i förväg vid bokningstillfället. Vid utebliven betalning blir användaren avstängd från tjänsten.

 6. Trollhättans Stad upplåter plats i cykelgarage till en kostnad om 210 kr per 3 månader eller 720 kr per helår. Plats i egen cykelbox på pendelparkeringen kostar 300 kr för 3 månader. Vid nyregistrering erbjuds nya användare en kostnadsfri prova-på-period av 30 dagar. Köpet kan ångras inom denna tidsperiod genom att skicka e-post till kontaktcenter@trollhattan.se eller genom att ringa 0520-49 50 00.

 7. Vid förlust av passerbricka eller nyckel ska användaren snarast anmäla detta till Trollhättans Stad. Vid förlorad passerbricka eller nyckel betalar användaren ersättning för densamma till självkostnadspris.

 8. Trollhättans Stad har rätt att omedelbart avsluta tjänst och vägra nyregistrering för användare som bryter mot dessa allmänna villkor eller på annat sätt missbrukar tjänsten. Användare har i detta fall inte rätt till återbetalning för kvarvarande abonnemangstid.

 9. Trollhättans Stad har rätt att avsluta tjänsten med 30 dagars uppsägningstid. I samband med avslut som sker på Trollhättans Stads inrådan och som inte beror på användarens missbruk av tjänsten återbetalas eventuell kvarvarande abonnemangstid.

 10. Abonnemanget kan inte återköpas efter 30 dagar såvida inte Trollhättans Stad på egen inrådan avslutar tjänsten enligt punkt 9.

 11. Abonnemanget ger tillgång till cykelgaraget eller en cykelbox dygnet runt under den period abonnemanget gäller. Användaren har inte rätt att nyttja garage eller cykelbox till annat ändamål än att förvara en styck normalstor cykel med normala fasta tillbehör. Nyttjandet får inte avse annat ändamål än pendelparkering vid resor med kollektivtrafiken.

 12. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att parkera större cykeltyper som lastcyklar, lådcyklar, cykelkärror etc. Utrymme för cyklar med skrymmande utrustning som exempelvis stor cykelkorg eller barnsits kan inte garanteras.

 13. Trollhättans Stad har rätt att utan att meddela användaren låsa upp och kontrollera innehåll i låsta utrymmen.

 14. Användare som släpper in obehöriga stängs av från tjänsten och har ingen rätt till återbetalning. Användaren förväntas inte fysiskt hindra eller på annat sätt konfrontera obehörig person som försöker ta sig in i garaget utan uppmanas att ringa väktare på det nummer som finns uppsatt vid garaget.

 15. Användaren är ansvarig för att cykel parkeras på avsedd plats så att framkomligheten inte hindras. Användaren är ansvarig för att låsa parkerad cykel, gärna genom att låsa fast i cykelstället.

 16. Trollhättans Stad kan komma att kameraövervaka cykelparkeringarna.

 17. Cykelgaraget är inte avsett för vistelse. För garagets funktion krävs ett jämnt flöde genom entréerna. För andra användares trygghet ska användarna inte vistas i garaget längre tid än vad som behövs för att parkera eller hämta cykeln.

 18. Användaren är inte berättigad till ersättning vid skador eller stöld av cykel eller annan personlig egendom som förvaras i cykelgaraget eller cykelbox.

 19. Skulle någon råka bli inlåst i cykelgaraget kan man ringa väktare på det nummer som finns uppsatt vid garaget.

 20. Trollhättans Stad utför drift och underhåll av cykelgarage och cykelboxar. I driften ingår att omhänderta cyklar som inte parkeras med ett giltigt abonnemang.

 21. Om användaren avslutar abonnemanget måste användaren hämta ut cykeln innan abonnemanget går ut.

 22. Om användaren inte hämtar ut sin cykel från cykelgarage eller cykelbox efter abonnemanget gått ut omhändertar Trollhättans Stad cykeln. Vid omhändertagande av cykel kan Trollhättans stad behöva förstöra cykelns lås så att cykeln kan bortforslas. Användaren har inte rätt till någon ersättning för skador i samband med att cykeln omhändertas och förvaras.

 23. En omhändertagen cykel kan lämnas ut till användaren mot uppvisande av legitimation och nyckel till cykelns lås alternativt med köpehandling eller liknande som intygar att man är rättmätig ägare till cykeln. Användaren kan bli skyldig att ersätta Trollhättans Stad för kostnader i samband med omhändertagande och förvaring av cykeln. Användaren har inte rätt till någon ersättning för skador i samband med att cykeln omhändertas och förvaras.

 24. Om användaren inte efterfrågar sin omhändertagna cykel inom tre månader efter omhändertagandet betraktas cykeln som övergiven och tillfaller Trollhättans Stad. Användaren har inte rätt till någon ersättning för cykel som tillfallit Trollhättans Stad.

Kontakta oss